នាងខ្ញំុជាជនជាតិខ្មែរដំបូងដែរបានចូលបំរើការងារនូវហាងកែសម្ភស្សអេស្តេសាឡន「カンボジア人のわたしがエステサロンで働いてみて」

スタッフ紹介

カンボジア人ボスバの自己紹介です。

クメール語と日本語で書いておりますので

皆さま読んで下さい。

 

ជំរាបសួរ នាងខ្ញំុឈ្មោះ កែវ បុស្បា អាយុ២៨ ឆ្នាំ ។ សព្វថ្ងៃ រស់ នៅប្រទេសជប៉ុន ខេត្ត យ៉ាម៉ាគូឈិ ជានិស្សិតឆ្នាំទី១នៅ

はじめまして、わたしはケオ・ボスバです。今年28歳になりました。

今は日本の山口県に住んでいます。

សាកលវិទ្យាល័យ តុគូយ៉ាម៉ា ។ បន្ទាប់ពី សំរាកពីការសិស្សា នាង ខ្ញំុ បាន ចូល បំរើការងា ជាបុគ្គលិក ក្រៅម៉ោងនូវ ហាងកែសម្ពស្ស

3grants(ស្រីុក្រេនសឺ) មានរយះពេលជាង4ខែ ។ ការចាប់ផ្តើម ដំបូងការងារ រាងពិបាក

わたしは、徳山大学の1年生です。

そして、学校がお休みの日はスリーグランツでアルバイトをしています。

働き出して約4か月が経ちます。

បន្តិច ចំពោះ ការប្រើប្រាស់ភាសារជប៉ុន ។ ប៉ុន្តែ ដោយមាន ការ បង្វឹកហាត់ ពីប្រធានក្រុមហ៊ុន នឹង បុគ្គលិកជំនាញរបស់អេស្តេតសាលន

ធ្វើអោយនាងខ្ញំុ ចាប់ផ្តើម យល់ នឹង ការងារនេះ បន្តិចម្តងៗ រហូត មានការ អនុវត្តន៏ដោយផ្ទាល់ ពីភ្ញៀវជនជាតិជប៉ុន

初めの頃は、日本語で教えてもらうのが難しかったです。

でも、社長やスタッフの人は優しく、手伝ってくれながら教えてくれました。

それから、わたしは段々仕事を覚えていきました。

たくさん練習をして、技術を覚えていきました。

わたしは、最初お客様に施術するときは緊張しましたが、

お客様がみなさん優しく接してくれたので、嬉しかったです。

お客様はいつもにこにこ笑顔で話しかけてくれます。

 

។ ការចាប់ផ្តើម ដំបូង រាង ភ័យបន្តិច តែ ដោយ ជនជាតិជប៉ុន

តែងតែញញឹម នឹង លើក ទឹក ចិត្តយើង ធ្វើ អោយ យើង មានកំលាំងចិត្ត ខំប្រឹងប្រែង បន្តទៀត

日本人と一緒に働くことは、カンボジア人と一緒に働くことと違い

新しい経験ができます。

។ ការធ្វើការ ងារ ជាមួយជនជាតិជប៉ុន ពិតជាខុស គ្នាឆ្ងាយ ពីការធ្វើការងារ

នូវ ក្នុង ប្រទេសយើង ។ ចាប់ពីពេល ដែល ខ្ញំុចូលមកធ្វើការងារ នូវទីនេះ នឹង ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ផលិតផល Varaira (វារៀរា៉)

スリーグランで働いてから、Vavairaを知り使い始めました。

Vavairaによって肌が綺麗になって、嬉しい気持ちでいっぱいです。

なので、わたしはVavairaに感謝しています。

 

ដែលជាម៉ាក់ ដែល ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញំុជានាក់ផលិតដោយផ្ទាល់ ទទួលបាន នូវ គុណភាព ដែល មិន គួរ អោយ ជឿ

សំរាប់នាង ខ្ញំុ ។ សូមអគុណជាខ្លាំង ដែល ខ្ញំបាន ស្គាល់នូវផលិតផលល្អ នឹង បាន ចូលមកបំរើការងារនូវទីនេះ ។ជាសាសំណាងដែរខ្ញំុ

បានធ្វើការនូវទីនេះ ដូច្នេះ នាងខ្ញំុនឹងខិតខំប្រឹងប្រែង ធ្វើ ការងារ នឹង បទពិសោធន៏ថ្មីៗពីការងារ កែសម្ពស្ស

わたしがスリーグランツで働けることは特別で、運がいいです。

ありがとうございます。

これからも、頑張ります!

 

 

クメール語がパソコンによっては表示されない場合がございます。

関連する記事
NO IMAGE
山口経済レポートに掲載してもらいました☆

スタッフ紹介 カンボジア人ボスバの自己紹介です。 クメール語…

2017年10月7日
VAVAIRA
NO IMAGE
香港でもvavaira美容液販売しております。  山口店・広島店

スタッフ紹介 カンボジア人ボスバの自己紹介です。 クメール語…

2017年10月7日
VAVAIRA
NO IMAGE
絵本ブログ 子供に大人気「うんこ」に「おしり」!! 広島店

スタッフ紹介 カンボジア人ボスバの自己紹介です。 クメール語…

2017年10月7日
VAVAIRA
NO IMAGE
広島店スタッフ檀上さんのマッサージは極上です✨山口店

スタッフ紹介 カンボジア人ボスバの自己紹介です。 クメール語…

2017年10月7日
VAVAIRA
NO IMAGE
test

スタッフ紹介 カンボジア人ボスバの自己紹介です。 クメール語…

2017年10月7日
VAVAIRA
NO IMAGE
山口経済レポートに掲載してもらいました☆

スタッフ紹介 カンボジア人ボスバの自己紹介です。 クメール語…

2017年10月7日
VAVAIRA